Du er her:

Markedsføring av mat - Bransjen ønsker selvregulering

ANFO, Virke og NHO har har sammen utarbeidet et forslag til forbedret selvregulering av markedsføring av mat- og drikkevarer rettet mot barn.

Bransjen tar økende fedme blant barn og unge svært alvorlig. Alle våre medlemsbedrifter ønsker å være en del av løsningen. Derfor utvikler bedriftene produkter i tråd med kostholdsrådene, industrien jobber kontinuerlig med å redusere salt, sukker og fett i produktene, og bedriftene bedriver ikke markedsføring rettet mot barn under 12 år.

Siden 2007 har det eksistert et omfattende selvreguleringssystem i Norge. Dette har ført til at bedriftene har endret sin markedsføring. Det eksisterer så og si ikke reklame rettet mot barn under 12 år i Norge i dag.

Til tross for dette er ikke myndighetene tilfredse med dagens system. Det tar vi svært alvorlig. Derfor er det laget en skisse til en forbedret selvreguleringsordning. I denne skissen er det tre ting som er spesielt viktige; kontroll av at retningslinjene opprettholdes, sanksjoner hvis de brytes og økt oppslutning om retningslinjene.

Det er flere grunner til at bransjen mener selvregulering er bedre enn forskrift. Styrken ved å inngå frivillige avtaler er at de skaper forpliktende engasjement og felles forståelse hos de involverte partene. I den nye ordningen er det bedriftenes organisasjoner som står som eiere, og bedriftene vil, i mye større grad enn i dag, ha et eierskap til ordningen og til retningslinjene. I tillegg mener WHO og OECD at selvregulering er mer kostnadseffektivt enn forskrift.

POSTADRESSE
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo
BESØKSADRESSE
Næringslivets Hus
Middelthuns gt 27
KONTAKT
Telefon: 23 08 80 60
Epost: firmapost@nhohandel.no
© NHO Handel 2017